திவ்ய ப்ரபந்தம்  

அதுல்ய வித்யா

திவ்யதேச எண் திவ்யதேசம் பெரியாழ்வார் ஆண்டாள் குலசேகர ஆழ்வார் திருமழிசை ஆழ்வார் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் திருப்பாண் ஆழ்வார் மதுரகவி ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார் பொய்கை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் நம்மாழ்வார் திருவரங்கத்தமுதனார் மொத்தம்
1 ஸ்ரீரங்கம் - - - - - - - - - - - - - 0
2 திருக்கோழி - - - - - - - - - - - - - 0
3 திருக்கரம்பனூர் - - - - - - - - - - - - - 0
4 திருவெள்ளறை - - - - - - - - - - - - - 0
5 திருஅன்பில் - - - - - - - - - - - - - 0
6 திருப்பேர்நகர் - - - - - - - - - - - - - 0
7 திருக்கண்டியூர் - - - - - - - - - - - - - 0
8 திருக்கூடலூர் - - - - - - - - - - - - - 0
9 திருக்கவித்தலம் - - - - - - - - - - - - - 0
10 திருப்புள்ளம்பூதங்குடி - - - - - - - - - - - - - 0
11 திருஆதனூர் - - - - - - - - - - - - - 0
12 திருக்குடந்தை - - - - - - - - - - - - - 0
13 திருவிண்ணகர் - - - - - - - - - - - - - 0
14 திருநறையூர் - - - - - - - - - - - - - 0
15 திருச்சேறை - - - - - - - - - - - - - 0
16 திருக்கண்ணமங்கை - - - - - - - - - - - - - 0
17 திருக்கண்ணபுரம் - - - - - - - - - - - - - 0
18 திருக்கண்ணங்குடி - - - - - - - - - - - - - 0
19 திருநாகை - - - - - - - - - - - - - 0
20 தஞ்சை மாமணிக்கோவில் - - - - - - - - - - - - - 0
21 நந்திபுரவிண்ணகரம் - - - - - - - - - - - - - 0
22 திருவெள்ளியங்குடி - - - - - - - - - - - - - 0
23 திருவழுந்துர் - - - - - - - - - - - - - 0
24 திருசிறுபுலியூர் - - - - - - - - - - - - - 0
25 திருத்தலைச்சங்கநாண்மதியம் - - - - - - - - - - - - - 0
26 திருஇந்தளூர் - - - - - - - - - - - - - 0
27 திருகாவளம்பாடி - - - - - - - - - - - - - 0
28 திருக்காழிச்சீராம விண்ணகரம் - - - - - - - - - - - - - 0
29 திருஅரிமேயவிண்ணகரம் - - - - - - - - - - - - - 0
30 திருவண்புருஷோத்தமம் - - - - - - - - - - - - - 0
31 திருசெம்பொன் செய்கோயில் - - - - - - - - - - - - - 0
32 திருமணிமாடக் கோயில் - - - - - - - - - - - - - 0
33 வைகுந்தவிண்ணகரம் - - - - - - - - - - - - - 0
34 திருவாலி திருநகரி - - - - - - - - - - - - - 0
35 திருத்தேவனார்தொகை - - - - - - - - - - - - - 0
36 திருத்தெற்றியம்பலம் - - - - - - - - - - - - - 0
37 திருமணிக்கூடம் - - - - - - - - - - - - - 0
38 திருவெள்ளக்குளம் - - - - - - - - - - - - - 0
39 திருப்பார்த்தன்பள்ளி - - - - - - - - - - - - - 0
40 திருச்சித்ரகூடம் - - - - - - - - - - - - - 0
41 திருவஹீந்த்ரபுரம் - - - - - - - - - - - - - 0
42 திருக்கோவலூர் - - - - - - - - - - - - - 0
43 திருக்கச்சி - - - - - - - - - - - - - 0
44 அஷ்டபுயகரம் - - - - - - - - - - - - - 0
45 திருத்தண்கா - - - - - - - - - - - - - 0
46 திருவேளுக்கை - - - - - - - - - - - - - 0
47 திருநீரகம் - - - - - - - - - - - - - 0
48 திருப்பாடகம் - - - - - - - - - - - - - 0
49 நிலாத்திங்கள் துண்டம் - - - - - - - - - - - - - 0
50 திருஊரகம் - - - - - - - - - - - - - 0
51 திருவெஃகா - - - - - - - - - - - - - 0
52 திருக்காரகம் - - - - - - - - - - - - - 0
53 திருக்கார்வானம் - - - - - - - - - - - - - 0
54 திருக்கள்வனூர் - - - - - - - - - - - - - 0
55 பவளவண்ணம் - - - - - - - - - - - - - 0
56 பரமேஸ்வரவிண்ணகரம் - - - - - - - - - - - - - 0
57 திருப்புட்குழி - - - - - - - - - - - - - 0
58 திருநின்றவூர் - - - - - - - - - - - - - 0
59 திருஎவ்வுள் - - - - - - - - - - - - - 0
60 திருவல்லிக்கேணி - - - - - - - - - - - - - 0
61 திருநீர்மலை - - - - - - - - - - - - - 0
62 திருஇடவெந்தை - - - - - - - - - - - - - 0
63 திருக்கடல்மல்லை - - - - - - - - - - - - - 0
64 திருக்கடிகை - - - - - - - - - - - - - 0
65 திருநாவாய் - - - - - - - - - - - - - 0
66 திருவித்துவக்கோடு - - - - - - - - - - - - - 0
67 திருக்காட்கரை - - - - - - - - - - - - - 0
68 திருமூழிக்களம் - - - - - - - - - - - - - 0
69 திருவல்லவாழ் - - - - - - - - - - - - - 0
70 திருக்கடித்தானம் - - - - - - - - - - - - - 0
71 திருச்செங்குன்றூர் - - - - - - - - - - - - - 0
72 திருப்புலியூர் - - - - - - - - - - - - - 0
73 திருவாறன்விளை - - - - - - - - - - - - - 0
74 திருவண்வண்டூர் - - - - - - - - - - - - - 0
75 திருவனந்தபுரம் - - - - - - - - - - - - - 0
76 திருவாட்டாறு - - - - - - - - - - - - - 0
77 திருவண்பரிசாரம் - - - - - - - - - - - - - 0
78 திருக்குறுங்குடி - - - - - - - - - - - - - 0
79 திருவரமங்கை - - - - - - - - - - - - - 0
80 ஸ்ரீவைகுண்டம் (நவதிருப்பதி) - - - - - - - - - - - - - 0
81 திருவரகுணமங்கை (நவதிருப்பதி) - - - - - - - - - - - - - 0
82 திருப்புளிங்குடி (நவதிருப்பதி) - - - - - - - - - - - - - 0
83 திருத்தொலைவில்லி மங்கலம் (நவதிருப்பதி) - - - - - - - - - - - - - 0
84 திருக்குளந்தை (நவதிருப்பதி) - - - - - - - - - - - - - 0
85 திருக்கோளுர் (நவதிருப்பதி) - - - - - - - - - - - - - 0
86 தென்திருப்பேரை (நவதிருப்பதி) - - - - - - - - - - - - - 0
87 திருக்குருகூர் (நவதிருப்பதி) - - - - - - - - - - - - - 0
88 திருவில்லிபுத்தூர் - - - - - - - - - - - - - 0
89 திருத்தங்கல் - - - - - - - - - - - - - 0
90 திருக்கூடல் - - - - - - - - - - - - - 0
91 திருமாலிருஞ்சோலை - - - - - - - - - - - - - 0
92 திருமோகூர் - - - - - - - - - - - - - 0
93 திருகோஷ்டியூர் - - - - - - - - - - - - - 0
94 திருப்புல்லாணி - - - - - - - - - - - - - 0
95 திருமெய்யம் - - - - - - - - - - - - - 0
96 திரு அயோத்தி - - - - - - - - - - - - - 0
97 நைமிசாரண்யம் - - - - - - - - - - - - - 0
98 திருப்பிரிதி - - - - - - - - - - - - - 0
99 கண்டமென்னும் கடிநகர் - - - - - - - - - - - - - 0
100 திருவதரி - - - - - - - - - - - - - 0
101 சாளக்கிராமம் - - - - - - - - - - - - - 0
102 வடமதுரை - - - - - - - - - - - - - 0
103 திருஆய்ப்பாடி - - - - - - - - - - - - - 0
104 துவாரகை - - - - - - - - - - - - - 0
105 சிங்கவேள் குன்றம் - - - - - - - - - - - - - 0
106 திருவேங்கடம் - - - - - - - - - - - - - 0
107 திருப்பாற்கடல் - - - - - - - - - - - - - 0
108 பரமபதம் - - - - - - - - - - - - - 0
மொத்தம் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0