திவ்ய ப்ரபந்தம்  

அதுல்ய வித்யா

1. நாலாயிர திவ்ய ப்ரபந்தம்
2. திவ்ய ப்ரபந்த தனியன்கள்
3. சாத்துமுறை பாசுரங்கள்
4. பொது தனியன்கள்
5. திருப்பல்லாண்டு
6. பெரியாழ்வார் திருமொழி
7. திருப்பாவை
8. நாச்சியார் திருமொழி
9. பெருமாள் திருமொழி
10. திருச்சந்தவிருத்தம்
11. திருமாலை
12. திருப்பள்ளியெழுச்சி
13. அமலனாதிபிரான்
14. கண்ணிநுண்சிறுத்தாம்பு
15. பெரிய திருமொழி
16. திருக்குறுந்தாண்டகம்
17. திருநெடுந்தாண்டகம்
18. முதல்திருவந்தாதி
19. இரண்டாம் திருவந்தாதி
20. மூன்றாம் திருவந்தாதி
21. நான்முகன் திருவந்தாதி
22. திருவிருத்தம்
23. திருவாசிரியம்
24. பெரியதிருவந்தாதி
25. திருவெழுகூற்றிருக்கை
26. சிறியதிருமடல்
27. பெரியதிருமடல்
28. திருவாய்மொழி
29. இராமானுச நூற்றந்தாதி
30. கோயில் திருவாய்மொழி
31. கோயில் திருமொழி